W projekcie „Rozruszaj swój język angielski” mogą wziąć udział osoby dorosłe od 18 roku życia, które uczą się i/lub pracują i/lub zamieszkują na terenie województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego wykazujące największą lukę kompetencyjną  i które z własnej inicjatywy są zainteresowane poprawą kompetencji i uzyskaniem kwalifikacji z zakresu języka angielskiego, które spełniają przynajmniej 1 z poniższych warunków:

– osoba z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych,
– osoba mająca 50 lat i więcej,
– osoba o niskich kwalifikacjach,
– osoba z niepełnosprawnością,
– kobiety,
– lub osoba długotrwale bezrobotna.

Podczas rekrutacji będą przyznawane punkty:

1/ PREMIUJĄCE:
– wynik testu językowego na poziomie A – 20 punktów,
– wynik testu językowego na poziomie B – 10 punktów,
– wynik testu językowego na poziomie C – 0 punktów;

2/ DODATKOWE:
– osoba z terenów wiejskich– 1 punkt,
– osoba mająca 50 lat i więcej – 1 punkt,
– osoba o niskich kwalifikacjach – 1 punkt,
– osoba z niepełnosprawnością – 1 punkt,
– kobiety – 1 punkt.

W sytuacji otrzymania takiej samej liczby punktów, kryterium rozstrzygającym będzie kolejność zgłoszeń.