Projekt „Rozruszaj swój język angielski” ma głównie na celu podniesienie kompetencji kluczowych i uzyskanie kwalifikacji z języka angielskiego przez 185 osób dorosłych z terenu województwa opolskiego wykazujących największą lukę kompetencyjną  oraz z własnej inicjatywy zainteresowanych poprawą kompetencji i uzyskaniem kwalifikacji z zakresu języka angielskiego.

Projekt jest odpowiedzią na zdiagnozowany problem, mianowicie: nieadekwatne do potrzeb rynku pracy kwalifikacje/kompetencje oraz brak lub niskie kompetencje językowe (język angielski) uniemożliwiające znalezienie bądź utrzymanie pracy lub awans i rozwój zawodowy.

Projekt jest skierowany do 185 osób dorosłych od 18 roku życia, które uczą się i/lub pracują i/lub zamieszkują na terenie województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego wykazujących największą lukę kompetencyjną  i które z własnej inicjatywy są zainteresowane poprawą kompetencji i uzyskaniem kwalifikacji z zakresu języka angielskiego.

W ramach projektu zostaną zorganizowane 120 godzinne kursy języka angielskiego (godziny dydaktyczne), na różnych poziomach zaawansowania:
A1 – początkujący,A2 – niższy średnio zaawansowany,
B1 – średnio zaawansowany, B2 – wyższy średnio zaawansowany,
C1 – zaawansowany,C2 – profesjonalny.

O zaklasyfikowaniu danego Uczestnika Projektu do konkretnego poziomu językowego decydować będzie wynik testu językowego.

Kursy językowe odbywać się będą:
– w grupach 10-12 osobowych;
– w dogodnych dla Uczestników Projektu lokalizacjach, tj. w pobliżu ich miejsca zamieszkania i/lub zatrudnienia;
– średnio 2 razy w tygodniu po 2h dydaktyczne, lub z inną częstotliwością uzgodnioną z Uczestnikami Projektu.

Wszystkie kursy zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym realizowanym w standardzie ESOKJ oraz uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i międzynarodowego certyfikatu z zakresu języka angielskiego poświadczającego znajomość języka angielskiego na jednym z sześciu poziomów ESOKJ.

Projekt jest realizowany przez Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa.

Jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego oraz częściowo płatny przez Uczestników Projektu (220 zł).