SŁOWNIK POJĘĆ:

BIURO PROJEKTU:
ADRES: Grabów, Droga Krajowa 94, 47 – 180 Izbicko (hotel i restauracja FUHLWYPAS Roman Fuhl), numer telefonu: 533 394 982 (kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do 15:00), adres e-mail: opolskiejezyki@gdpromesa.pl

EGZAMIN KOŃCOWY:
egzamin zewnętrzny realizowany na zakończenie kursu językowego w standardzie ESOKJ na wszystkich poziomach zaawansowania).

ESOKJ:
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, opisujący stopień znajomości języka obcego wg klasyfikacji: A1 – początkujący, A2 – niższy średnio zaawansowany, B1 – średnio zaawansowany, B2 – wyższy średnio zaawansowany, C1 – zaawansowany, C2 – profesjonalny.

KANDYDAT:
osoba fizyczna zainteresowana udziałem w Projekcie.

KURSY JĘZYKOWE:
120 godzinne kursy języka angielskiego na poziomach od A1 do C2 (zgodnie ze standardem ESOKJ) realizowane w ramach Projektu.

OSOBA BIERNA ZAWODOWO:
To osoba, które w danej chwili nie tworzy zasobów siły roboczej (tzn. nie pracuje i nie jest bezrobotna). Za biernych zawodowo uznaje się m.in. studentów studiów stacjonarnych.

OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA:
definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku: 1/ Młodzież (< 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (> 6 miesięcy); 2/ Dorośli (25 lat i więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (> 12 miesięcy).

OSOBA O NISKICH KWALIFIKACJACH:
osoba o wykształceniu: niższym niż podstawowe (ISCED 0), podstawowym (ISCED 1), gimnazjalnym (ISCED 2) lub ponadgimnazjalnym (ISCED 3 – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).

OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
1/ osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
-o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
– o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
– o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życ ia.

2/ bądź osoba z zaburzeniami psychicznymi, przez co rozumie się osobę:
– chorą psychicznie (wykazującą zaburzenia psychotyczne),
– upośledzoną umysłowo,
– wykazującą inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym.

OSOBA Z TERENÓW WIEJSKICH:
osoba przebywająca na obszarach słabo zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3). Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie[I].

PROJEKT:
„Rozruszaj swój język angielski” nr RPOP.09.03.00-16-0066/16, realizowany na terenie województwa opolskiego przez Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa, w ramach którego zostaną zorganizowane kursy języka angielskiego.

REALIZATOR PROJEKTU:
Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa z siedzibą w Drogomyślu przy ul. Brzozowej 1, 43 – 424 Drogomyśl;
ADRES DO KORESPONDENCJI:
Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa
Ul. Jana Kasprowicza 3/5
31 – 523 Kraków

SPOTKANIA REKRUTACYJNO – INFORMACYJNE:
spotkania bezpośrednie z Kandydatami, organizowane przez Realizatora Projektu na terenie województwa opolskiego. Informacje o miejscach i terminach spotkań będą rozpowszechniane na stronie internetowej Projektu, telefonicznie w biurze Projektu, na plakatach i ulotkach dostępnych w miejscach publicznych w różnych powiatach województwa opolskiego, w ogłoszeniach prasy lokalnej/regionalnej, poprzez faxmailing.

STRONA INTERNETOWA PROJEKTU:
www.gdpromesa.pl/kursopolskie

UCZESTNIK PROJEKTU:
osoba zainteresowana udziałem w Projekcie, która spełniła wymagania formalne, merytoryczne (tj. premiujące i/lub dodatkowe) i została zakwalifikowana do Projektu.

I
Informacje podstawowe.

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i udziału w projekcie „Rozruszaj swój język angielski” o nr RPOP.09.03.00-16-0066/16. Projekt realizowany jest przez Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa z siedzibą w Drogomyślu przy ul. Brzozowej 1, 43 – 424 Drogomyśl.
 2. Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
 3. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wysoka jakość edukacji, Działanie 9.3 Wsparcie kształcenia ustawicznego oraz częściowo płatny przez Uczestników Projektu (220 zł).
 4. Projekt jest realizowany w okresie od 01.09.2017 r. do 30.04.2020 r.

II
Uczestnicy Projektu.

 1. W Projekcie może wziąć udział wyłącznie osoba dorosła od 18 roku życia, która uczy się i/lub pracuje i/lub zamieszkuje na terenie województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego wykazująca największą lukę kompetencyjną i która z własnej inicjatywy jest zainteresowana poprawą kompetencji i uzyskaniem kwalifikacji z zakresu języka angielskiego, spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków:
 1. osoba z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych,
 2. mająca 50 lat i więcej,
 3. osoba o niskich kwalifikacjach,
 4. osoba z niepełnosprawnością,
 5. kobieta,
 6. osoba długotrwale bezrobotna.

III
Rekrutacja i przyjmowanie zgłoszeń do udziału w Projekcie.

 1. Rekrutację Uczestników Projektu prowadzi Realizator Projektu w sposób ciągły do momentu zrekrutowania wymaganej liczby Uczestników Projektu, tj.: 185 osób, jednak nie później niż do 31 maja 2019 r.
 2. Kandydat zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Kandydat składa wypełniony i podpisany komplet dokumentów zgłoszeniowych, tj.:
  1. formularz zgłoszeniowy,
  2. test językowy – mający na celu określenie poziomu znajomości języka angielskiego u potencjalnego Uczestnika Projektu.
   Osoby, które chcą rozpocząć naukę języka angielskiego od podstaw nie wypełniają testu, a jedynie składają podpis pod testem.
 4. Wzory dokumentów zgłoszeniowych dostępne są na stronie internetowej Projektu, w biurze Projektu oraz podczas spotkań informacyjno – rekrutacyjnych.
 5. Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe należy wysłać pocztą na adres korespondencyjny Realizatora Projektu lub złożyć podczas spotkań informacyjno – rekrutacyjnych.
 6. Za datę złożenia u Realizatora Projektu dokumentów zgłoszeniowych przyjmuje się datę wpływu dokumentów do biura Realizatora Projektu. W przypadku, gdy data spotkania informacyjno – rekrutacyjnego jest tożsama z datą wpływu dokumentów do biura Realizatora Projektu pierwszeństwo mają osoby, które złożyły dokumenty zgłoszeniowe podczas spotkań informacyjno  rekrutacyjnych.

IV
Ocena dokumentów zgłoszeniowych.

 1. Dokumenty zgłoszeniowe są oceniane przez Realizatora Projektu pod względem formalnym i merytorycznym (punkty premiujące i dodatkowe).
 2. Dokumenty zgłoszeniowe są oceniane w oparciu o poniższe KRYTERIA FORMALNE:
  1. osoba dorosła od 18 roku życia, która uczy się i/lub pracuje i/lub zamieszkuje na terenie województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, która z własnej inicjatywy zainteresowana jest nabyciem lub podniesieniem kompetencji w zakresie języka angielskiego, spełniająca przynajmniej jeden z poniższych warunków:
   • osoba z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych
   • osoba mająca 50 lat i więcej,
   • osoba o niskich kwalifikacjach,
   • osoba z niepełnosprawnością,
   • kobieta,
   • osoba długotrwale bezrobotna.
 3. Dokumenty zgłoszeniowe są oceniane w oparciu o poniższe KRYTERIA MERYTORYCZNE – PUNKTY PREMIUJĄCE :
  1. wynik testu językowego na poziomie A – 20 punktów,
  2. wynik testu językowego na poziomie B – 10 punktów,
  3. wynik testu językowego na poziomie C – 0 punktów.
 4. Dokumenty zgłoszeniowe są oceniane w oparciu o poniższe KRYTERIA MERYTORYCZNE – PUNKTY DODATKOWE:
  1. z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych – 1 punkt,
  2. osoba mająca 50 lat i więcej – 1 punkt,
  3. osoba o niskich kwalifikacjach – 1 punkt,
  4. osoba z niepełnosprawnością – 1 punkt,
  5. kobiety – 1 punkt.
 5. Punkty premiujące i punkty dodatkowe podlegają sumowaniu.
 6. Osoba, która złożyła dokumenty zgłoszeniowe zawierające UCHYBIENIA FORMALNE zostanie wpisana na listę rezerwową. Dopiero po dostarczeniu właściwie wypełnionego i podpisanego kompletu dokumentów w wersji papierowej taka osoba zostanie wpisana na listę Uczestników Projektu. Za uchybienia formalne uznaje się:
  1. brak formularza zgłoszeniowego lub testu językowego,
  2. niewypełnienie wymaganych pól formularza,
  3. brak podpisu na formularzu zgłoszeniowym i/lub teście językowym,
  4. przesłanie dokumentów zgłoszeniowych wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 7. Osoba, która nie spełnia wymaganych kryteriów formalnych otrzymuje ocenę negatywną i nie będzie mogła wziąć udziału w Projekcie.
 8. Suma wszystkich przyznanych punktów jest podstawą do zakwalifikowania się do Projektu i stworzenia listy uczestników kursów językowych.
 9. W przypadku otrzymania przez Kandydatów tej samej liczby punktów, o zakwalifikowaniu się do Projektu decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym zgłoszenie należy rozumieć złożenie kompletu prawidłowo wypełnionych i podpisanych dokumentów zgłoszeniowych.

O wynikach oceny Kandydat zostanie poinformowany zgodnie z oznaczoną w formularzu zgłoszeniowym preferowaną formą kontaktu.

V
Przystąpienie do Projektu.

 1. Kandydat, który zakwalifikował się do udziału w Projekcie, staje się Uczestnikiem Projektu.
 2. Każdy Uczestnik Projektu, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu językowego, zobowiązany jest do uiszczenia opłaty w wysokości 220 zł na rachunek bankowy projektu nr 40 2490 0005 0000 4600 5095 8850 Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa ul. Brzozowa 1, 43-424 Drogomyśl, tytułem: : opłata za 120 godzinny kurs języka angielskiego, projekt nr RPOP.09.03.00-16-0066/16, imię i nazwisko, miejscowość.
 3. Każdy Uczestnik Projektu podczas pierwszych zajęć językowych zobowiązany jest do podpisania oświadczenia Uczestnika Projektu, Deklaracji uczestnictwa w projekcie oraz Umowy szkoleniowej.Niedokonanie opłaty, o której mowa w ust. 2 powyżej i/lub brak dokumentów, o których mowa w ust. 3 powyżej, skutkuje wykluczeniem udziału w Projekcie.

VI
Zakres wsparcia w ramach projektu.

 1. Uczestnik Projektu, w ramach Projektu, ma prawo do udziału w kursie językowym (język angielski), liczącego 120 godzin dydaktycznych, na poziomie od A1 do C2.
 2. O zaklasyfikowaniu danego Uczestnika Projektu do konkretnego poziomu językowego (A1, A2, B1, B2, C1 lub C2) decydować będzie wynik testu językowego, jaki Uczestnik Projektu wypełnia na etapie rekrutacji do Projektu.
 3. Kursy językowe odbywać się będą w dogodnych dla Uczestników Projektu lokalizacjach, tj. w pobliżu ich miejsca zamieszkania i/lub zatrudnienia na terenie różnych powiatów województwa opolskiego, zgodnie z zawartymi w formularzu zgłoszeniowym potrzebami szkoleniowymi Uczestnika Projektu lub w innych lokalizacjach za zgodą Uczestników
 4. Informacje o miejscach kursów językowych zostaną przekazane Uczestnikom Projektu telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. W uzasadnionych przypadkach – jak np. nieutworzenie się grupy językowej na konkretnym poziomie zaawansowania w danej miejscowości z powodu niewystarczającej liczby Kandydatów – Realizator Projektu może zorganizować kursy językowe w innym miejscu – np. w miejscowości sąsiadującej. W takiej sytuacji Realizator Projektu poinformuje o tym Uczestników
 6. Kursy językowe odbywać się będą średnio 2 razy w tygodniu po 2h dydaktyczne, lub z inną częstotliwością, w terminach uzgodnionych z Uczestnikami Projektu.
 7. Kursy językowe prowadzone będą metodą komunikacyjną, kładącą akcent na wszystkie sprawności językowe, tj.: mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu, zgodnie ze standardem ESOKJ.
 8. Wszystkie kursy zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym realizowanym w standardzie ESOKJ oraz uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i międzynarodowego certyfikatu z zakresu języka angielskiego poświadczającego znajomość języka angielskiego na jednym z sześciu poziomów ESOKJ.
 9. W ramach Projektu zostanie łącznie utworzonych 18 grup liczących średnio po 10 – 12 osób na różnych poziomach znajomości języka (od A1 do C2) – w zależności od potrzeb Uczestników Projektu i zgodnie z wynikami testów językowych.

VII
Prawa i obowiązki Uczestnika Projektu.

 1. Uczestnik Projektu ma prawo do:
  1. udziału w kursie języka angielskiego, liczącego 120 godzin dydaktycznych, na poziomie od A1 do C2 – w zależności od wyniku testu językowego,
  2. otrzyia materiałów dydaktycznych w postaci podręczników,
  3. wskazania 3 preferencyjnych miejsc realizacji kursu językowego w formularzu zgłoszeniowym,
  4. wskazania preferencyjnych godzin realizacji kursu językowego w formularzu zgłoszeniowym,
  5. wskazania specjalnych potrzeb wynikających z niepełnosprawności,
  6. dostępu do treści swoich danych osobowych i ich poprawiania.
 2. Uczestnik Projektu zobowiązany jest do:
  1. uiszczenia, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem szkolenia językowego, opłaty w wysokości 220 zł na rachunek bankowy projektu nr 40 2490 0005 0000 4600 5095 8850 Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa ul. Brzozowa 1, 43-424 Drogomyśl, tytułem: opłata za 120 godzinny kurs języka angielskiego, projekt nr RPOP.09.03.00-16- 0066/16, imię i nazwisko, miejscowość;
  2. podpisania, podczas pierwszych zajęć językowych: oświadczenia Uczestnika Projektu, Deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy szkoleniowej;
  3. wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w ramach realizacji, monitoringu i ewaluacji Projektu;
  4. systematycznego udziału w szkoleniu językowym (wymagana frekwencja na zajęciach wynosi 80% h zajęć);
  5. każdorazowego potwierdzenia swojego udziału w zajęciach na liście obecności własnoręcznym podpisem;
  6. potwierdzenia otrzymania materiałów dydaktycznych na właściwej liście własnoręcznym podpisem;
  7. przystąpienia do egzaminu końcowego w wyznaczonym przez Realizatora Projektu
  8. terminie i miejscu;
  9. wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu oraz po jego zakończeniu;
  10. dokonywania aktualizacji danych osobowych (w przypadku zmiany miejsca zamieszkania, nazwiska, numeru telefonu komórkowego, adresu poczty elektronicznej).

VIII
Rezygnacja z udziału w projekcie.

 1. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć językowych, Uczestnik Projektu zobowiązany jest powiadomić Realizatora Projektu o tym fakcie, nie później jednak niż na 2 dni przed rozpoczęciem kursu językowego: telefonicznie oraz poprzez wysłanie pocztą tradycyjną stosownego oświadczenia. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień doręczenia do realizatora Projektu owego oświadczania. Rezygnacja jedynie w tym przypadku uprawnia Uczestnika Projektu do zwrotu wniesionej opłaty, o której mowa w Rozdz. V pkt 2 oraz w Rozdz. VII pkt 2a).
 2. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności na zajęciach lub nieprzystąpienia do egzaminu końcowego Realizator Projektu wykreśli taką osobę z listy Uczestników Projektu.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie bez uzasadnionej przyczyny lub w trakcie trwania szkolenia językowego lub nieprzystąpienia do egzaminu końcowego, Realizator Projektu jest uprawniony do obciążenia Uczestnika Projektu kwotą stanowiącą 90% wszystkich świadczeń otrzymanych przez Uczestnika Projektu w ramach Projektu, tj.: 1766,85 zł. Rezygnacja w tym trybie nie uprawnia Uczestnika Projektu do zwrotu wniesionej opłaty, o której mowa w Rozdz. V pkt 2 oraz w Rozdz. VII pkt 2a).

IX
Postanowienia końcowe.

 1. Do interpretacji niniejszego Regulaminu uprawniony jest wyłącznie Realizator Projektu.
 2. Realizator Projektu zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2017 r.

X
Załączniki.

 1. Formularz zgłoszeniowy,
 2. Test językowy.

Zatwierdzam niniejszy Regulamin
Joanna Szajter
Grupa Doradcza Promesa

[I] W województwie opolskim do obszarów słabo zaludnionych należą wszystkie obszary poza obszarami: Prudnik, Krapkowice, Zdzieszowice, Kędzierzyn-Koźle, Zawadzkie, Kluczbork, Opole.