ESOKJ:
Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, opisujący stopnie znajomości języka obcego wg klasyfikacji:
A1 – początkujący,
A2 – niższy średnio zaawansowany,
B1 – średnio zaawansowany,
B2 – wyższy średnio zaawansowany,
C1 – zaawansowany,
C2 – profesjonalny. 

OSOBA DŁUGOTRWALE BEZROBOTNA:
definicja pojęcia „długotrwale bezrobotny” różni się w zależności od wieku:
1/ Młodzież (< 25 lat) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 6 miesięcy (> 6 miesięcy);
2/ Dorośli (25 lat i więcej) – osoby bezrobotne nieprzerwanie przez okres ponad 12 miesięcy (> 12 miesięcy).

OSOBA O NISKICH KWALIFIKACJACH:
osoba o wykształceniu:
– niższym niż podstawowe (ISCED 0),
– podstawowym (ISCED 1),
– gimnazjalnym (ISCED 2)
– lub ponadgimnazjalnym (ISCED 3 – liceum ogólnokształcące, liceum profilowane, uzupełniające liceum ogólnokształcące, technikum, technikum uzupełniające, zasadnicza szkoła zawodowa).

OSOBA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ:
1/ osoba, której niepełnosprawność została potwierdzona orzeczeniem:
– o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności,
– o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów,
– o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia.
2/ bądź osoba z zaburzeniami psychicznymi, przez co rozumie się osobę:
– chorą psychicznie (wykazującą zaburzenia psychotyczne),
– upośledzoną umysłowo,
– wykazującą inne zakłócenia czynności psychicznych, które zgodnie ze stanem wiedzy medycznej zaliczane są do zaburzeń psychicznych, a osoba ta wymaga świadczeń zdrowotnych lub innych form pomocy i opieki niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym lub społecznym. 

OSOBA Z TERENÓW WIEJSKICH:
osoba przebywająca na obszarach słabo zaludnionych, zgodnie ze stopniem urbanizacji (DEGURBA kategoria 3).
Obszary słabo zaludnione to obszary, na których więcej niż 50% populacji zamieszkuje tereny wiejskie.

W województwie opolskim do obszarów słabo zaludnionych należą wszystkie obszary poza obszarami: Prudnik, Krapkowice, Zdzieszowice, Kędzierzyn-Koźle, Zawadzkie, Kluczbork, Opole.

REALIZATOR PROJEKTU:
Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa
Ul. Brzozowa 1
43 – 424 Drogomyśl
ADRES DO KORESPONDENCJI: ul. Jana Kasprowicza 3/5, 31-523 Kraków. 

KURSY JĘZYKOWE:
120 godzinne kursy języka angielskiego, zorganizowane przez Realizatora Projektu, na różnych poziomach zaawansowania:
– A1 – początkujący,
– A2 – niższy średnio zaawansowany,
– B1 – średnio zaawansowany,
– B2- wyższy średnio zaawansowany,
– C1 – zaawansowany,
– C2 – profesjonalny.

O zaklasyfikowaniu danego Uczestnika Projektu do konkretnego poziomu językowego (A1, A2, B1, B2, C1 lub C2) decydować będzie wynik testu językowego, jaki Uczestnik Projektu wypełnia na etapie rekrutacji do Projektu.

Kursy odbywać się będą w dogodnych dla Uczestników Projektu lokalizacjach, tj. w pobliżu ich miejsca zamieszkania i/lub zatrudnienia na terenie różnych powiatów województwa opolskiego, zgodnie z zawartymi w formularzu zgłoszeniowym potrzebami szkoleniowymi Uczestnika Projektu lub w innych lokalizacjach za zgodą Uczestników Projektu.

W uzasadnionych przypadkach – jak np. nieutworzenie się grupy językowej na konkretnym poziomie zaawansowania w danej miejscowości z powodu niewystarczającej liczby Kandydatów – Realizator Projektu może zorganizować kursy językowe w innym miejscu – np. w miejscowości sąsiadującej.

Kursy językowe odbywać się będą średnio 2 razy w tygodniu po 2h dydaktyczne, lub z inną częstotliwością, w terminach uzgodnionych z Uczestnikami Projektu.

Kursy językowe prowadzone będą metodą komunikacyjną, kładącą akcent na wszystkie sprawności językowe, tj.: mówienie, pisanie, czytanie i rozumienie ze słuchu, zgodnie ze standardem ESOKJ.

Wszystkie kursy zostaną zakończone egzaminem zewnętrznym realizowanym w standardzie ESOKJ oraz uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu i międzynarodowego certyfikatu z zakresu języka angielskiego poświadczającego znajomość języka angielskiego na jednym z sześciu poziomów ESOKJ

EGZAMIN KOŃCOWY:
egzamin zewnętrzny realizowany na zakończenie kursu językowego
w standardzie ESOKJ na dwóch poziomach zaawansowania: TOEIC Bridge (poziom podstawowy), TOEIC (poziom średniozaawansowany i zaawansowany).

UCZESTNIK PROJEKTU:
to osoba zainteresowana udziałem w projekcie, która spełniła wymagania:

a/ formalne:
– osoba dorosła od 18 roku życia, która uczy się i/lub pracuje i/lub zamieszkuje na terenie województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, wykazująca największą lukę kompetencyjną  i która z własnej inicjatywy jest zainteresowana poprawą kompetencji i uzyskaniem kwalifikacji z zakresu języka angielskiego oraz która spełnia przynajmniej 1 z poniższych warunków:
– osoba z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych,
– osoba mająca 50 lat i więcej,
– osoba o niskich kwalifikacjach,
– osoba z niepełnosprawnością,
– kobiety,
– lub osoba długotrwale bezrobotna.

b/ premiujące:
– wynik testu językowego na poziomie A – 20 punktów,
– wynik testu językowego na poziomie B – 10 punktów,
– wynik testu językowego na poziomie C – 0 punktów;

c/ dodatkowe:
– osoba z terenów wiejskich– 1 punkt,
– osoba mająca 50 lat i więcej – 1 punkt,
– osoba o niskich kwalifikacjach – 1 punkt,
– osoba z niepełnosprawnością – 1 punkt,
– kobiety – 1 punkt.

d/ i została zakwalifikowana do projektu.