KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ?

W projekcie mogą wziąć udział osoby dorosłe od 18 roku życia, które uczą się i/lub pracują i/lub zamieszkują na terenie województwa opolskiego w rozumieniu Kodeksu Cywilnego wykazujące największą lukę kompetencyjną  i które z własnej inicjatywy są zainteresowane poprawą kompetencji i uzyskaniem kwalifikacji z zakresu języka angielskiego, które spełniają przynajmniej 1 z poniższych warunków:
– osoba z terenów wiejskich, w tym peryferyjnych,
– osoba mająca 50 lat i więcej,
– osoba o niskich kwalifikacjach,
– osoba z niepełnosprawnością,
– kobiety,
– lub osoba długotrwale bezrobotna.

BY ZGŁOSIĆ SWÓJ UDZIAŁ do projektu należy WYPEŁNIĆ DOKUMENTY ZGŁOSZENIOWE, tj.:
1/ formularz zgłoszeniowy,
2/ test językowy – osoby, które chcą rozpocząć naukę języka angielskiego od podstaw nie wypełniają testu, a jedynie składają podpis pod testem.
– wypełniony i podpisany komplet dokumentów zgłoszeniowych należy wysłać pocztą tradycyjną na adres:

Grupa Doradcza Promesa
Jana Kasprowicza 3/5,
31-523 Kraków.

Dokumenty zgłoszeniowe są oceniane przez Realizatora Projektu pod względem formalnym, premiującym i dodatkowym. Szczegóły dotyczące oceny formalnej, premiującej i dodatkowej znajdują się w „Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie”.

O wynikach oceny Kandydaci zostaną poinformowani przez Realizatora Projektu.

Osoby, które zakwalifikowały się do projektu BĘDĄ ZOBOWIĄZANE DO, najpóźniej na 3 dni przed rozpoczęciem kursu, uiszczenia OPŁATY w wysokości 220 zł:
1/ na rachunek bankowy projektu: 40 2490 0005 0000 4600 5095 8850
2/ tytułem: opłata za 120 godzinny kurs języka angielskiego, projekt nr RPOP.09.03.00-16-0066/16, imię i nazwisko, miejscowość.

Ponadto osoby, które zakwalifikowały się do projektu, podczas pierwszych zajęć językowych będą zobowiązane do podpisania Deklaracji uczestnictwa w projekcie, Umowy szkoleniowej oraz Oświadczenia Uczestnika Projektu.