Rekrutacja do projektu została zakończona.

 

Grupę docelową projektu stanowią osoby bezrobotne lub nieaktywne zawodowo powyżej 30 roku życia z obszaru województwa śląskiego. Do projektu nie kwalifikują się rolnicy.

Oprócz podstawowych warunków, kandydat powinien spełniać dodatkowo jeden z poniższych, będąc:

– osobą powyżej 50 roku życia

– kobietą

– osobą z niepełnosprawnościami

– osobą długotrwale bezrobotną

– osobą o niskich kwalifikacjach

Dodatkowymi punktami, podczas procesu rekrutacji, są niżej wymienione warunki. Stanowią one dodatkowe plusy, które gwarantują miejsce w projekcie dla:

– osób o niskich kwalifikacjach – wykształcenie co najwyżej gimnazjalne – 5 pkt, zawodowe – 3 pkt, średnie 1 pkt

– kobiet – 4 pkt

– osób długotrwale bezrobotnych – 3 pkt

– osób 50+ – 1 pkt

– osób biernych zawodowo – 1 pkt

Powyższe kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych w Formularzu Zgłoszeniowym.