Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr RPPM.05.05.00-22-0174/16
pt.: „Z angielskim na plus!”

§1
Informacje ogólne

 1. Niniejszy Regulamin (zwany dalej: Regulaminem) określa zasady rekrutacji i uczestnictwa w projekcie nr RPPM.05.05.00-22-0174/16 w ramach Działania 05.05. Kształcenie ustawiczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020: „Z angielskim na plus!”.
 2. Realizacja Projektu (w tym szkolenia, materiały szkoleniowe, egzaminy) współfinansowana jest przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
 3. Projekt realizowany jest przez Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa z siedzibą przy ul. Brzozowej 1, 43-424 Drogomyśl.
 4. Okres realizacji projektu: 15.06.2017 – 31.03.2020.
 5. Użyte w regulaminie skróty i pojęcia oznaczają:
 • Beneficjent – Joanna Szajter Grupa Doradcza Promesa z siedzibą przy ul. Brzozowej 1, 43-424 Drogomyśl,
 • Partner – Centrum Szkoleniowe Masterlang Marek Leśniak z siedzibą w Krakowie przy Torfowej 3/1, 30-384 Kraków,
 • Projekt – wyłoniony do dofinansowania Projekt nr RPPM.05.05.00-22-0174/16 pt.: „Z angielskim na plus!”,
 • Biuro Projektu – kontakt telefoniczny w dni powszednie od godziny 9.00 do 15.00 pod numerem telefonu: 533 324 848,kontakt e-mailowy pod adresem: pomorskie@gdpromesa.pl,
 • Spotkania informacyjno-rekrutacyjne – spotkanie bezpośrednie z potencjalnymi uczestnikami szkoleń,
 • Strona internetowa Projektu: gdpromesa.pl/angielskinaplus.

§2
Rekrutacja uczestników szkoleń

 1. Rekrutację uczestników do udziału w Projekcie przeprowadza Beneficjent.
 2. Rekrutacja uczestników jest prowadzona w sposób ciągły do 31 października 2020.
 3. Rekrutacja odbywa się w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych organizowanych w różnych powiatach województwa pomorskiego, a także poprzez zapisy w Biurze Projektu.
 4. Informacje o miejscach i terminach spotkań informacyjno-rekrutacyjnych, o których mowa w ust. 3 powyżej dostępne są w szczególności:
 • na plakatach i ulotkach udostępnianych w miejscach publicznych w różnych powiatach woj. pomorskiego,
 • w ogłoszeniach zamieszczonych w prasie regionalnej,
 • na stronie internetowej Projektu,
 • telefonicznie w Biurze Projektu,
 • poprzez faxmailing,
 • na terenach wiejskich poprzez ogłoszenia w kościele.
 1. Uczestnikami mogą być osoby fizyczne, które łącznie spełniają na dzień rozpoczęcia udziału w projekcie następujące warunki:
 • są w wieku 25 lat i więcej,
 • pracują lub zamieszkują na terenie województwa pomorskiego (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego),
 • zgłaszają z własnej inicjatywy chęć uczestniczenia w szkoleniach,
 •         są gotowe wnieść jednorazową opłatę w wysokości 430,60zł

§3
Dokumentacja rekrutacyjna

 1. Potencjalny uczestnik zainteresowany udziałem w Projekcie zobowiązany jest do wypełnienia dokumentów zgłoszeniowych, a także do ich własnoręcznego podpisania.
 2. Dokumenty zgłoszeniowe dostępne są na stronie internetowej Projektu oraz w Biurze Projektu. Dokumenty zgłoszeniowe można także pobrać w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych.
 3. Dokumenty zgłoszeniowe należy wypełnić, podpisać, a następnie przesłać za pośrednictwem poczty na adres korespondencyjny Partnera Projektu (Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG, ul. Kasprowicza 3/5, 31-523 Kraków). Wypełnione i podpisane dokumenty zgłoszeniowe można złożyć również w trakcie spotkań informacyjno-rekrutacyjnych.
 4. Komplet dokumentów zgłoszeniowych zawiera:
 • formularz zgłoszeniowy (+ oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych)
 • test językowy w celu określenia poziomu znajomości języka przez uczestnika. Uczestnik, który chce rozpocząć naukę od podstaw składa jedynie podpis pod testem (nie wypełnia testu). Test językowy należy wypełnić w wersji papierowej lub on-line pod adresem www.gdpromesa.pl/angielskinaplus/test.
 1. Zgłoszenia, w których Partner Projektu stwierdzi brak któregokolwiek z dokumentów (formularza zgłoszeniowego i/lub oświadczeń o przetwarzaniu danych osobowych i/lub testu językowego), brak podpisu potencjalnego uczestnika na dokumentach zgłoszeniowych, jak też formularz zgłoszeniowy i/lub oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych i/lub test językowy zostaną przesłane wyłącznie za pośrednictwem poczty elektronicznej potencjalny uczestnik zostanie wpisany na listę rezerwową. Po dostarczeniu w sposób opisany w ust. 3 powyżej kompletu dokumentów zgłoszeniowych potencjalny uczestnik zostanie wpisany na listę uczestników szkoleń.
 2. O zakwalifikowaniu się do uczestnictwa w Projekcie decyduje liczba punktów przyznanych za spełnienie kryterium szczegółowego tj. w Projekcie preferowane są:
 • kobiety – 3 pkt.
 • osoby z wykształceniem co najwyżej średnim – 2 pkt.
 •  osoby 50+  – 2 pkt.
 • osoby niepełnosprawne – 4pkt.

Powyższe kryteria weryfikowane będą na podstawie informacji przedstawionych w Formularzu Zgłoszeniowym. W przypadku osób niepełnosprawnych wymagane jest dodatkowo przedstawienie do wglądu orzeczenia o niepełnosprawności.

 1. W przypadku tej samej liczby punktów o zakwalifikowaniu się do udziału w Projekcie decyduje kolejność zgłoszeń, przy czym przez zgłoszenie należy rozumieć złożenie kompletu prawidłowo wypełnionych dokumentów wymienionych w §3 ust. 4 w sposób wskazany w §3 ust. 3 powyżej.
 2. Za datę złożenia dokumentów w siedzibie Beneficjenta i/lub Partnera Projektu (osobiście lub za pośrednictwem poczty) przyjmuje się datę wpływu dokumentów do Biura Partnera. W przypadku gdy data spotkania informacyjno-rekrutacyjnego jest tożsama z datą wpływu dokumentów do Biura Projektu pierwszeństwo mają osoby, które złożyły dokumenty podczas spotkania informacyjno-rekrutacyjnego.
 3. W momencie zebrania wymaganej liczby uczestników na dane szkolenie rekrutacja zostaje zakończona.
 4. Uczestnicy, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w Projekcie zostają powiadomieni telefonicznie lub drogą elektroniczną, niezwłocznie po zamknięciu listy uczestników szkoleń.
 5. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie zakwalifikowanego uczestnika, na jego miejsce zostaje zaproszona osoba z listy rezerwowej.

§4
Przystąpienie do Projektu

 1. Uczestnicy szkoleń zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązaniu są do uiszczenia opłaty w wysokości 430,60 zł na rachunek bankowy projektu: 92 2490 0005 0000 4600 8428 3428 Marek Leśniak Centrum Szkoleniowe MASTERLANG, ul. Torfowa 3/1, 30-384 Kraków, tytułem: Opłata za kurs języka angielskiego w projekcie nr RPPM.05.05.00-22-0174/16 – Imię Nazwisko, miejscowość. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość odstąpienia od płatności.
 2. Uczestnicy szkoleń zakwalifikowani do udziału w Projekcie zobowiązani są na pierwszych zajęciach w ramach danego szkolenia podpisać Deklarację uczestnictwa w Projekcie oraz Umowę uczestnictwa w szkoleniu zgodnych ze wzorami z Załącznika 1 i 2 do niniejszego regulaminu, co jest równoznaczne z rozpoczęciem udziału w Projekcie. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może zrezygnować z wniesienia opłaty przez kandydata na uczestnika projektu.
 3. Brak któregokolwiek z dokumentów o których mowa w §3 ust. 4 powyżej oraz w §4 ust. 2 powyżej wyklucza udział w Projekcie.

§5
Działania w Projekcie

 1. Projekt liczy do 40 grup szkoleniowych z języka angielskiego po średnio 10 osób w grupie (jednak nie więcej niż 12 osób w grupie). Zajęcia dla każdej grupy będą łącznie trwać 180 godzin dydaktycznych.
 2. Szczegółowe informacje o miejscach szkoleń zostaną przekazane uczestnikom telefonicznie bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 3. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent może zorganizować zajęcia w innym miejscu niż pierwotnie ustalone, na terenie tego samego powiatu, o czym poinformuje uczestników.

§6
Szkolenia z języka angielskiego

 1. Szkolenia z języka angielskiego na poziomie od A1 do C2 odbywać się będą śr. 2 x w tygodniu po 2h dydaktyczne lub w innych dogodnych dla uczestników projektu terminach, w dogodnych dla uczestników lokalizacjach na terenie województwa pomorskiego.
 2. Szkolenia prowadzone będą metodą komunikacyjną kładącą akcent na umiejętność mówienia i rozumienia ze słuchu.
 3. Szkolenia odbywać się będą według szczegółowego harmonogramu zajęć przedstawionego uczestnikom danego szkolenia najpóźniej na dzień przed rozpoczęciem pierwszych zajęć.
 4. W uzasadnionych przypadkach Beneficjent zastrzega sobie możliwość zmiany szczegółowego harmonogramu zajęć.
 5. Wszystkie szkolenia zakończone zostaną egzaminem zewnętrznym w standardzie ESOKJ i uzyskaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu oraz międzynarodowego certyfikatu z zakresu języka angielskiego, poświadczającego znajomość języka na jednym z poziomów wg ESOKJ.

§7
Obowiązki uczestników szkoleń

 1. Każdy uczestnik szkoleń ma prawo i obowiązek:
 • podpisania deklaracji uczestnictwa w Projekcie oraz Umowy uczestnictwa w szkoleniu najpóźniej na pierwszych zajęciach w ramach szkolenia,
 • otrzymania materiałów szkoleniowych: podręcznik,
 • systematycznego udziału w szkoleniu,
 • przystąpienia do egzaminu końcowego w wyznaczonym przez Beneficjenta terminie i miejscu,
 • każdorazowego potwierdzenia swojego udziału w zajęciach na liście obecności własnoręcznym podpisem,
 • potwierdzenia otrzymania materiałów szkoleniowych na właściwej liście własnoręcznym podpisem,
 • wypełniania ankiet ewaluacyjnych w trakcie trwania Projektu i po jego zakończeniu,
 • wyrażenia zgód na przetwarzanie danych osobowych – w ramach realizacji, monitoringu i ewaluacji projektu,
 • dokonywania aktualizacji danych kontaktowych (nazwisko w przypadku zmiany stanu cywilnego, ulica, nr domu, nr lokalu, miejscowość, kod pocztowy, województwo, powiat, telefon stacjonarny, telefon komórkowy oraz adres poczty elektronicznej),
 • stosowania się i przestrzegania zasad panujących w miejscu szkolenia,
 • zachowania kultury osobistej oraz przestrzegania zasad współżycia społecznego.
 1. O nieobecności w danym dniu szkoleniowym uczestnik powinien poinformować Beneficjenta i/lub Partnera Projektu osobiście, e-mailem lub telefonicznie najpóźniej przed rozpoczęciem zajęć w danym dniu.
 2. Uczestnik zobowiązany jest potwierdzić podpisem odbiór materiałów szkoleniowych.
 3. W przypadku zmiany lub pojawienia się dodatkowych dokumentów wymaganych od uczestników szkoleń zobowiązani są oni dostarczyć ww. dokumenty w trybie i terminie ustalonym z Beneficjentem.

§8
Zasady rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie

 1. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć w ramach szkolenia, Uczestnik zobowiązany jest powiadomić Beneficjenta nie później niż w ciągu 2 dni przed rozpoczęciem szkolenia o tym fakcie, składając stosowne oświadczenie. Za datę rezygnacji przyjmuje się dzień doręczenia oświadczenia Beneficjentowi. Rezygnacja w tym trybie uprawnia Uczestnika do zwrotu wniesionej opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej.
 2. Uczestnik zobowiązany jest do 80% frekwencji na szkoleniach i przystąpienia do egzaminu końcowego. W przypadku przekroczenia 20% nieobecności lub nieprzystąpienia do egzaminu końcowego Beneficjent zastrzega sobie prawo skreślenia Uczestnika z listy uczestników.
 3. W przypadku rezygnacji z udziału w Projekcie przed rozpoczęciem pierwszych zajęć jednakże w terminie późniejszym niż określony w ust. 1 powyżej bez uzasadnionej przyczyny lub w trakcie trwania szkolenia bez uzasadnionej przyczyny lub skreślenia z listy uczestników na podstawie ust. 2 powyżej bądź też nieprzystąpienia do egzaminu przewidzianego programem szkolenia, Beneficjent uprawniony jest do obciążenia uczestnika kwotą stanowiącą 100% wartości wszystkich świadczeń otrzymanych w ramach projektu. W takich przypadkach Uczestnikowi nie przysługuje możliwość ubiegania się o zwrot wniesionej opłaty, o której mowa w § 4 ust. 1 powyżej.
 4. W uzasadnionym przypadkach Beneficjent zastrzega sobie prawo usunięcia Uczestnika Projektu ze szkoleń.

§9
Postanowienia końcowe

 1. Do interpretacji postanowień Regulaminu uprawniony jest wyłącznie Beneficjent.
 2. Beneficjent zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień.
 3. W przypadku dokonania zmiany treści niniejszego Regulaminu, bądź wprowadzenia dodatkowych postanowień, Beneficjent zamieści na stronie internetowej Projektu stosowną informację.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 02 lipca 2018 roku.


Niniejszy regulamin zatwierdzam

Joanna Szajter – Beneficjent

ZAŁĄCZNIK 1: Wzór Deklaracji uczestnictwa w projekcie
ZAŁĄCZNIK 2: Wzór Umowy uczestnictwa w szkoleniu